Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydává toto metodické sděleníza účelem správného zařazení odpadu. MŽP sděluje postup k zařazení odpadu vzniklého zkontaminovaného materiálu zantigenních testůna přítomnost antigenu SARS-CoV-2, které jsou určeny výhradně ksamotestování osob.

Vpřípadě výrobků (testovacích sad) určených pro sebetestování osob (např. zaměstnanců, občanů, žáků atd.), kdy testy lze provádět bez asistence zdravotního personálu, Ministerstvo životního prostředí doporučuje v souladu s vyhláškou č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů aposuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) odpad, vzniklý ze sebetestovánípomocí těchto testů napřítomnost antigenu SARS-CoV-2, zařadit jako běžný směsný komunální odpad pod katalogové číslo 20 03 01.Jelikož je zde ovšem riziko, že testovaná osoba bude SARS-CoV-2 pozitivní, pak je třeba veškerý odpad z testovacích výrobků ukládat do pevného plastového pytle určeného na tyto odpady.

Platí pokyny MŽP pro správnou manipulaci s takovýmto odpadem:

  • Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
  • Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého pytle a zavažte.
  • Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na směsný komunální odpad.
  • Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu.
  • Po manipulaci s odpadem si pokaždé pečlivě umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.
  • Buďte ohleduplní a minimalizujte riziko pro všechny osoby, které nakládají s odpady.

Metodika ke stažení zde.

 <

zpět na úvod

 

další novinky

 >