Zajišťujeme výborný technický stav
budov.
SPRÁVA BUDOV
Slider

Správa budov

Činnost střediska:

  • Opravy budov a zařízení v areálech TSNJ
  • Zajiťování revizí plynu a elektrických zařizení a rozvodů, komínů, plynových spotřebičů
  • Servis a údržba kotelen
  • Servis vozového parku TSNJ

Středisko správy budov zajišťuje veškeré opravy a údržbu zařízení.

 

Další náplně činností

 Pravidelně zajištujeme na všech objektech správy budov pravidelné revize elektroinstalací, hromosvodů a revize elektrických spotřebičů a pracovních strojů dle stanoveného plánu v zákonných lhůtách. Revize el. zařízení a přístrojů prováděla firma LED Zone, s.r.o., která vzešla z výběrového řízení.

Další pravidelné revize a kontroly ostatních vyhrazených technických zařízení (plynová, zdvihací, tlakové nádoby) probíhají rovněž dle stanovených zákonných lhůt. Pravidelné kontroly komínů a spalinových cest probíhají vždy 2x ročně zpravidla před začátkem a po skončení topné sezony.

V průběhu kulturních akcí, které probíhají na náměstí v Novém Jičíně a jsou používány dřevěné prodejní stánky napojené na el. rozvod jsou zajišťovány el. revize. Všechny dřevěné prodejní stánky byly vybaveny odpovídajícími hasicími přístroji z důvodu zajištění požární bezpečnosti.

Image

má na starosti:

Veřejné osvětlení:
Petr Stašek

tel.:      556 764 838
           604 634 947

e-mail:  vo@tsnj.cz

má na starosti:

Správa budov:
Jan Bartošík

tel.:      556 764 822
e-mail:  bozp@tsnj.cz

Cíle společnosti

 

Poskytovanými službami a činnostmi naplňujeme heslo "Spokojený občan - spokojený klient, to je náš cíl"

Technické služby města Nového Jičína zajišťují správu a údržbu majetku města, a dále zajišťují služby pro občany a podnikatele především v Novém Jičíně a jeho místních částech.