Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace (TSNJ)
Sídlo: Suvorovova 114, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen: Ing. Pavel Tichý, ředitel
Tel:
Datová schránka: ID: ew55ckm
https://www.tsnj.cz

II. KTERÉ OSOBNÍ ÚDAJE SPRÁVCE ZPRACOVÁVÁ?

Údaje sdělené v rámci náborového procesu u zájemce o zaměstnání:

 • Identifikační údaje - jméno, příjmení, tituly, datum narození, místo bydliště.
 • Kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa, korespondenční adresa.
 • Životopis a motivační dopis – údaje týkající se Vašeho vzdělání, pracovních zkušeností, dovedností a motivace pro práci.
 • Pracovní reference – doporučení od předchozích zaměstnavatelů, včetně údajů vzešlých z jejich ověření.
 • Údaje vzešlé z pohovorů – poznámky a poznatky z osobních či telefonických rozhovorů
  s Vámi.
 • Údaje vzešlé z testů – výsledky a poznatky z testů, které jste absolvoval/a v rámci náborového procesu.
 • Informace, které se dobrovolně rozhodnete sdílet s TSNJ v rámci náborového procesu - rozsah této množiny osobních údajů bude velmi individuální, neboť závisí na tom, které osobní údaje se rozhodnete TSNJ sdělit (Příklad: TSNJ nevyžaduje od uchazečů o zaměstnání zaslání fotografie. Nelze však vyloučit, že někteří uchazeči svou fotografii zašlou jako součást svého životopisu).
 • Tyto údaje se uchovávají po dobu konání výběrového řízení. U uchazeče, který je vybrán
  a je s ním sepsána pracovní smlouva se údaje uchovávají dle zákona (důchodové pojištění, zdravotní pojištění a podobně). Uchazeči, kteří se umístili na dalších místech, jsou vyzváni telefonicky nebo emailem k souhlasu s uchováním těchto údajů. Souhlas musí být potvrzen písemně. Údaje se poté uchovávají nejdéle 6 měsíců po skončení VŘ a poté jsou skartovány.

Údaje zpracovávané o zaměstnancích

Kromě výše uvedených údajů jde o následující údaje:

 • Identifikační údaje – příjmení, rodné příjmení, předchozí příjmení, místo narození, rodinný stav, státní příslušnost, číslo OP, údaje o zdravotní pojišťovně.
 • Kontaktní údaje – adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa, telefonní číslo, email.
 • Údaje potřebné pro zpracování mzdové agendy a povinných odvodů - rodné číslo (ID zdravotního pojištění u cizinců), číslo bankovního účtu, kód banky a název banky pro zasílání mzdy; jméno, příjmení a rodné číslo Vašeho manžela/manželky/registrovaného partnera či registrované partnerky; jména, příjmení a rodná čísla Vašich dětí; informace
  o tom, zda uplatňujete nárok na daňové zvýhodnění (včetně kopií rodných listů Vašich dětí
  a potvrzení druhého z manželů, že nárok na daňové zvýhodnění neuplatňuje on, a u zletilých dětí potvrzení o studiu); informace o tom, zda jste v invalidním důchodu (pokud ano, tak kterého stupně) či starobním důchodu anebo držitelem průkazu ZTP/P včetně data vznesení nároku; údaje o mzdách; údaje o dovolených; záznamy o využívání služebního mobilního telefonu, pokud Vám byl přidělen; záznamy o pohybu služebního vozidla, pokud Vám bylo přiděleno.
 • Údaje o docházce, výkonnosti a případných disciplinárních řízeních.
 • Prostá nebo ověřená kopie o dosaženém vzdělání.
 • Výpisy z rejstříku trestů.
 • Údaje o absolvovaných školeních.
 • Údaje shromažďované bezpečnostními systémy – záznamy z kamerového systému.
 • Údaje týkající se toho, jak používáte svěřené IT vybavení – logy.
 • Údaje, které se dobrovolně rozhodnete sdílet – např. Vaše komentáře k událostem zveřejňovaných v prostředí intranetu.
 • Fotografie – v případě, že nám k jejich zpracování a případně pořízení dáte souhlas.
 • Zdravotní záznamy – výsledky povinných pracovně-lékařských prohlídek (vstupní, periodické, výstupní)
 • Záznamy telefonických hovorů – týká se pouze vybraných pracovních pozic v rámci TSNJ.

III. PROČ TSNJ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ

Které právní základy pro zpracování osobních údajů TSNJ používá?

TSNJ coby správce může osobní údaje zpracovávat pouze pro účely, ke kterým má příslušný právní základ zpracování. Vzhledem k postavení TSNJ jako zaměstnavatele a k účelům, pro které v souvislosti s tím osobní údaje zpracovává, přichází jako právní základ v úvahu zpracování osobních údajů:

 • je-li to nezbytné pro splnění smlouvy či pro provedení opatření před uzavřením této smlouvy na žádost nositele osobních údajů,
 • je-li to nezbytné pro splnění povinnosti,
 • pro ochranu práv a právem chráněných zájmů,
 • na základě souhlasu nositele osobních údajů.

Ke zpracování osobních údajů je tedy potřeba souhlas nositele pouze v případě, že TSNJ nemá v rámci daného účelu zpracování jiný právní základ. Poskytnutý souhlas může nositel kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

Jak se TSNJ k mým osobním údajům dostává?

TSNJ zpracovává osobní údaje, které:

 • nositel sám sdělil,
 • vznikají v rámci pracovní činnosti pro TSNJ,
 • získá od třetích osob oprávněných s těmito údaji nakládat a předat je TSNJ při splnění určitých podmínek (např. v rámci náborového procesu od externích personálních agentur).

IV. ZA JAKÝMI ÚČELY TSNJ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

Účel zpracování: Nábor zaměstnanců na nové či uvolněné pracovní pozice (Recruitment)

 • Bližší popis: Aktivně vyhledáváme lidi, kteří by mohli být novými zaměstnanci TSNJ. U našich budoucích kolegů potřebujeme vyhodnotit, zda mají vzdělání, zkušenosti, dovednosti a osobnostní předpoklady potřebné pro obsazovanou pozici.

Životopis a další údaje k nám na základě souhlasu uděleného recruitingové agentuře může doputovat  i od takové  agentury.  Životopisy rovněž zasílají uchazeč i sami z  vlastní iniciativy.

V případě, že jste ve výběrovém řízení na určitou pozici nebyl/a úspěšný/á a dáte nám souhlas s tím, abychom si tyto údaje ponechali pro případ, že by se u nás uvolnila jiná, pro Vás případně zajímavá pozice, uchováme Váš životopis a případně další Vámi sdělené relevantní informace.

Všechny takto získané informace budeme uchovávat po dobu 6-ti měsíců, poté dojde
ke skartaci.

 • Právní základ: Oprávněný zájem nebo Vámi udělený souhlas.

 

Účel zpracování: Příprava pracovní smlouvy, případně její změny v průběhu zaměstnání

 • Bližší popis: Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou, která musí být uzavřena
  v písemné podobě. V pracovní smlouvě jsou zachycena naše vzájemná práva a povinnosti.
  V průběhu pracovního poměru se také může stát, že bude třeba smlouvu změnit.
 • Právní základ: Plnění právní povinnosti, konkrétně:
  • Zákoník práce.
  • Plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřel/a.

 

Účel zpracování: Zúčtování mezd vč. povinných odvodů a součinností

 • Bližší popis: TSNJ zajišťuje, aby Vám každý měsíc na účet dorazila Vaše čistá mzda ve výši, která Vám náleží, očištěná od daně z příjmů a dalších povinných odvodů. V případě,
  že
  z nějakého důvodu bude existovat vykonatelné rozhodnutí o srážkách z Vaší mzdy (např.
  z důvodu exekuce na Váš majetek), budeme povinni osobní údaje zpracovávat, abychom takovému rozhodnutí vyhověli.
 • Právní základ: - Plnění právní povinnosti, konkrétně:
  • Zákoník práce,
  • Zákon o daních z příjmů,
  • Zákon o zdravotním pojištění,
  • Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění,
  • Zákon o sociálním zabezpečení,
  • Zákon o nemocenském pojištění,
  • Občanský soudní řád.

 

Účel zpracování: Řízení výkonnosti a kariéry

 • Bližší popis: Zaměstnanci TSNJ si v součinnosti se svými vedoucími periodicky stanovují cíle
  na nadcházející období, a tyto cíle následně společně vyhodnocují. Tento proces pomáhá k zajištění vzájemné spokojenosti jak zaměstnanců s tím, kam se jejich kariéra ubírá, tak TSNJ s tím, jak pracují. Pokud někdy něco v naší vzájemné spolupráci bude sporné, budeme zpracovávat údaje týkající se případného disciplinárního řízení či akčního nápravného plánu.
 • Právní základ: Ochrana našich práv a právem chráněných zájmů.

 

Účel zpracování: Evidence docházky

 • Bližší popis: Pomocí elektronických čteček u vstupu do budov, ve kterých TSNJ sídlí, je monitorován příchod a odchod zaměstnanců do zaměstnání.
 • Právní základ: Plnění právní povinnosti, konkrétně:
  • Zákoník práce.

 

Účel zpracování: Evidence čerpání dovolené

 • Bližší popis: Pro sledování nároku na dovolenou a její čerpání je nutné vést tuto evidenci. Právní základ: - Plnění právní povinnosti, konkrétně:
  • Zákoník práce,
  • Plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřel/a.

 

Účel zpracování: Účetní a daňová agenda

 • Bližší popis: I veřejné instituce musí vést účetnictví a platit daně. Vaše osobní údaje tedy v nezbytném rozsahu zpracováváme za účelem splnění této povinnosti.
 • Právní základ: Plnění právní povinnosti, konkrétně:
  • Zákon o účetnictví,
  • Zákon o daních z příjmů.

 

 

Účel zpracování: Vnitropodniková komunikace

 • Bližší popis: Pokud se rozhodnete udělit nám k tomu souhlas, můžeme o Vás zpracovávat i některé další osobní údaje za účelem vnitropodnikové komunikace, tedy zlepšení vzájemné komunikace mezi pracovníky TSNJ a budování týmového ducha v rámci skupiny TSNJ. Jde zejména o:
  • portrétní fotografie pro účely vnitropodnikové komunikace,
  • fotografie z podnikových akcí,
  • údaje o Vašich sportovních výkonech v rámci pořádaných akcí.
 • Právní základ: Vámi udělený souhlas.

 

Účel zpracování: Administrace školení a kurzů

 • Bližší popis: TSNJ podporuje osobnostní a kvalifikační rozvoj svých zaměstnanců mj. tím, že jim umožňuje účastnit se školení a kurzů. V některých případech může být absolvování školení či kurzu dokonce zákonným požadavkem.
 • Právní základ: Oprávněný zájem TSNJ, Plnění právní povinnosti, konkrétně:
  • Zákoník práce,
  • Zákon o požární ochraně.

 

Účel zpracování: Pracovně-lékařské prohlídky

 • Bližší popis: Pracovně-lékařské prohlídky v rozsahu a termínech stanovených právními předpisy jsou opatřením sloužícím k ochraně zdraví zaměstnanců.
 • Právní základ: Plnění právní povinnosti, konkrétně:
  • Zákoník práce,
  • Zákon o specifických zdravotních službách,
  • Zákon o ochraně veřejného zdraví,
  • Vyhláška o pracovně-lékařských službách.

 

Účel zpracování: Administrace zaměstnaneckých benefitů

 • Bližší popis: Svým zaměstnancům nabízí TSNJ určitou škálu benefitů. V rámci jejich administrace dochází ke zpracování osobních údajů. Jde o činnosti jako např. kalkulace počtu stravenek, na které má zaměstnanec za určitý měsíc nárok.
 • Právní základ: Oprávněný zájem TSNJ.

 

Účel zpracování: Sporná agenda: určení, výkon nebo obhajoba našich právních nároků vč. vymáhání pohledávek

 • Bližší popis: Bohužel, někdy se může stát, že se nám nepodaří najít společnou řeč. Pokud mezi námi vznikne spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou a bude předložen k řešení soudu nebo příslušnému orgánu dohledu, použijeme pro ochranu našich práv v nezbytném rozsahu i Vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje můžeme rovněž použít za účelem vymáhání našich nároků či v rámci jednání se třetími stranami, které mají zájem o postoupení naší pohledávky za Vámi, včetně realizace tohoto postoupení.

 

Účel zpracování: Zajištění bezpečnosti

 • Bližší popis: Za účelem zajištění bezpečnosti majetku našeho a našich klientů a ochrany dat je na naší centrále na vybraných místech instalován kamerový systém. Kamerový systém neporušuje právo na soukromí a důstojnost zaměstnanců.
 • Právní základ: Oprávněný zájem TSNJ.

V. JAKÝMI ZPŮSOBY TSNJ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení v souladu s legislativními požadavky.

V souladu s komplexní interní předpisovou základnou jsou osobní údaje pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Za účelem ochrany dat je jasně definován tzv. systém řízení informační bezpečnosti a související organizačně technické zabezpečení ochrany, vč. technických, organizačních a personálních opatření. Pro maximální bezpečnost jsou realizovány kontrolní, technické a bezpečnostní postupy definované zákonem i interními předpisy. Veškeré osoby, které přicházejí ze své pracovní pozice (nebo v rámci smluvně převzatých povinností) do kontaktu
s osobními údaji, jsou proškolovány a vázány povinnosti mlčenlivosti.

VI. KTERÁ PRÁVA MOHU V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ U TSNJ UPLATNIT?

Informace o zpracování osobních údajů

Můžete nás požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, v jejímž rámci jsme povinni Vám bez zbytečného odkladu sdělit informace o:

 • účelu zpracování,
 • zpracovávaných osobních údajích či jejich kategoriích, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
 • příjemci, případně kategoriích příjemců,
 • informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech subjektu údajů.

Žádost o vysvětlení / odstranění protiprávního stavu

Pokud byste se domnívali či zjistili, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo nás požádat o vysvětlení, anebo nás vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

 

Odvolání souhlasu

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá žádný vliv na náš smluvní vztah.

 

Jak mohu svá výše uvedená práva uplatnit?

Obraťte se na nás prostřednictvím některého z výše uvedených kontaktů.

VII. JAK DLOUHO TSNJ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

Vaše osobní údaje zpracováváme zásadně po dobu trvání Vašeho zaměstnání u TSNJ. Po skončení Vašeho zaměstnání jsou dále uchovávány pouze ty dokumenty, resp. osobní údaje, pro jejichž uchování nám svědčí oprávněný zájem (případná obrana našich zájmů v případě sporu), a to po dobu 4 let od skončení Vašeho zaměstnání u TSNJ, anebo ty dokumenty, resp. osobní údaje, které jsme povinni uchovávat na základě právních předpisů (tedy v některých případech po dobu až 40 let).

V případě, že jste se o zaměstnání u TSNJ ucházel/a neúspěšně a nedal/a jste nám souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro případ, že by se v budoucnu objevila jiná volná pozice, která by Vás mohla zajímat, jsou Vaše osobní údaje zlikvidovány okamžitě po skončení lhůty pro odvolání.

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, jsou zpracovávány po dobu,
na kterou jste nám souhlas udělil/a, resp. do okamžiku než svůj souhlas odvoláte. (Pokud není stanoveno jinak, resp. k tomu není jiný zákonný důvod, např. důchodové pojištění.)

V souladu se zásadou minimalizace dat zpracováváme vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme pro daný účel a uchováváme je po nezbytně nutnou dobu. Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány, resp. anonymizovány.

VIII. KOMU DALŠÍMU UMOŽŇUJE TSNJ PŘÍSTUP K MÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Obecně řečeno je příjemcem osobních údajů každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny. Dle povahy situace tedy příjemcem osobních údajů může být buď jiný správce osobních údajů (sám určuje účely a prostředky zpracování těchto osobních údajů) nebo zpracovatel osobních údajů (zpracovává osobní údaje pro správce osobních údajů).

TSNJ osobní údaje zásadně nesdílí s jinými správci osobních údajů, ledaže by k takovému předání bylo povinno či oprávněno na základě právního předpisu, resp. svého oprávněného zájmu nebo byste nám k němu udělili souhlas.

Pro sdílení osobních údajů se zpracovateli osobních údajů není Váš souhlas třeba. Subjekty, které se mají stát zpracovateli osobních údajů, které TSNJ spravuje, vždy pečlivě prověřujeme a dbáme na to, aby dodržovaly odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření. S každým subjektem, který by se v rámci své činnosti pro nás mohl stát zpracovatelem osobních údajů, které spravujeme, je uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů a tento zpracovatel je s osobními údaji oprávněn nakládat pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění jeho úkolu, pro účely splnění jeho úkolu a po sjednanou dobu.

Do některých našich činností můžeme zapojovat třetí subjekty – naše dodavatele. V závislosti na charakteru dané činnosti může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů tímto dodavatelem v postavení zpracovatele nebo správce osobních údajů.

Našimi dodavateli jsou zejména:

 • Poskytovatelé IT služeb.
 • Advokátní kanceláře.
 • Subjekty poskytující expertní psychiatrické poradenství.

Na základě právních předpisů můžeme být za určitých předpokladů povinni Vaše osobní údaje sdílet bez Vašeho souhlasu se třetími osobami (např. exekutoři, zdravotní pojišťovny, úřady práce, orgány sociálního zabezpečení, insolvenční správci) za účelem plnění jejich povinností a popřípadě výkonu rozhodnutí.

Údaje o zaměstnancích TSNJ zásadně nezveřejňujeme, ledaže:

 • jsme k tomu povinni na základě právních předpisů,
 • nebo k tomu TSNJ získá souhlas nositele osobních údajů.

IX. JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY V ZAHRANIČÍ?

Nejsou. Pokud by byly, tak v rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“) platí režim volného pohybu osobních údajů a pro jejich zpracování se uplatní stejná pravidla jako v České republice.

X. SEZNAM RELEVANTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Aby informace obsažené v tomto dokumentu byly pro Vás čtivější a přehlednější, rozhodli jsme se v textu používat zkratky právních předpisů. Níže najdete názvy těchto právních předpisů v celé jejich kráse.

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 5/46/ES
 • Vyhláška o pracovně-lékařských službách: Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o daních z příjmů: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o nemocenském pojištění: Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění: Zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o požární ochraně: Zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o sociálním zabezpečení: Zákon České národní Rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o účetnictví: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o zdravotním pojištění: Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákoník práce: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Aktualizace: 14/05/2021

 

Cíle společnosti

 

Poskytovanými službami a činnostmi naplňujeme heslo "Spokojený občan - spokojený klient, to je náš cíl"

Technické služby města Nového Jičína zajišťují správu a údržbu majetku města, a dále zajišťují služby pro občany a podnikatele především v Novém Jičíně a jeho místních částech.